< Asystent nurkowania :: Licencja


http://www.real-data.pl/diving.html

UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM OPROGRAMOWANIA

LIC-RD-1-11-2011/DA1.0.4 (2013-02-03)
(Wersja PDF: DivingAssistant_License_PL.pdf)Niniejsza umowa prawna („Umowa”) zostaje zawarta pomiędzy Państwem („Użytkownik”) a REAL DATA S.C. („RD”). Umowa dotyczy korzystania z oprogramowania, technologii, opracowań, dokumentów oraz ich aktualizacji, o ile nie zostały do tych uaktualnień dołączone oddzielne licencje, będących własnością RD i firm trzecich, które zostały dostarczone przez RD lub autoryzowane podmioty mające umowy w tym zakresie z RD („Sprzedawców”), zwanych łącznie „Oprogramowaniem”. Niniejsza Umowa obejmuje również usługi podstawowe i dodane („Usługi”), z których mogą Państwo korzystać używając to Oprogramowanie, o ile nie są one objęte osobnymi umowami. REAL DATA S.C. udziela Licencji wyłącznie na warunkach określonych w niniejszej Umowie, a nie sprzedaje Oprogramowania, zastrzegając sobie jednocześnie wszelkie prawa tu nie wyrażone.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami Licencji. Korzystanie z Oprogramowania i Usług możliwe jest wyłącznie po akceptacji warunków Umowy oraz warunków szczególnych, stanowiących rozszerzenie niniejszej Umowy („Rozszerzenie”), o ile dotyczą one danego Oprogramowania i Usług.

Korzystanie z Oprogramowania jest jednoznaczne z akceptacją niniejszej Umowy. 1. POSTANOWIENIA GŁÓWNE.

 1. Warunki korzystania z Oprogramowania.

  1. Umowa gwarantuje Użytkownikowi możliwość osobistego korzystania w Oprogramowania.

  2. Oprogramowanie powinno być zainstalowane na komputerze lub stacji roboczej spełniające minimalne wymagania techniczne („Minimalne wymagania”).

  3. O ile Rozszerzenie nie stanowi inaczej, prawo do korzystania jest ograniczone do jednego komputera lub stacji roboczej i do posiadania jednej kopii podstawowej i jednej kopii zapasowej Oprogramowania.

  4. RD zastrzega sobie wszystkie prawa do Oprogramowania, w tym prawo własności.

  5. W zakresie, w jakim Oprogramowanie może być wykorzystane do kopiowania materiałów, użycie takie jest ograniczone do materiałów do których Użytkownik posiada prawa autorskie lub materiałów, które nie są chronione prawem autorskim.

  6. RD zastrzega sobie prawo do zastosowania dodatkowych zabezpieczeń i kontroli wykorzystywania Oprogramowania, w tym do blokowania Oprogramowania dodatkowymi kluczami licencyjnymi i hasłami, wymagającymi interwencji Użytkownika oraz konieczności zarejestrowania Oprogramowania.

 2. Ograniczenia.

  1. Niniejsza Umowa nie zezwala na reprodukowanie ani dystrybuowanie Oprogramowania w jakimkolwiek celu. W szczególności Użytkownik nie ma prawa kopiować Oprogramowania na inne komputery lub stacje robocze, odtwarzać kodu źródłowego lub w inny sposób wykonywać inżynierię wsteczną, dekompilować, deasemblować, deszyfrować czy modyfikować Oprogramowania.

  2. Użytkownik nie może tworzyć dzieł zależnych od Oprogramowania lub jego części.

  3. Wszelkie biblioteki RD (DLL, LIB) dołączone do Oprogramowania są chronione prawnie i są licencjonowane wyłącznie w celu użycia z Oprogramowaniem. Wykorzystanie ich do innych celów wymaga udzielenia osobnej, niezależnej Licencji.

  4. Powyższe ograniczenia dotyczą również umożliwienia innym osobom wykonywanie opisanych czynności. Próba wykonania dowolnej z powyższych czynności stanowi naruszenie praw RD i innych licencjonodawców oprogramowania.

  5. Wszystkie wymienione Ograniczenia dotyczą obecnej wersji Oprogramowania, jak również wszystkich dostarczonych w przyszłości wersji i aktualizacji.

 3. Prawo i Własność Intelektualna.

  1. Wszystkie znaki usługowe, logo, nazwy handlowe i znaki towarowe RD stanowią wyłączną własność REAL DATA S.C. i żadne z postanowień niniejszej Umowy nie daje prawa do ich używania ani nie przenosi praw z nimi związanych na Użytkownika lub inne podmioty.

  2. RD zastrzega sobie wszystkie prawa do Oprogramowania, w tym prawo własności, w szczególności pełne prawa autorskie do kodu źródłowego Oprogramowania, z wyjątkiem składników firm trzecich, będących jego częścią.

  3. Oprogramowanie może zawierać moduły, technologie i rozwiązania firm trzecich, które podlegają niezależnym postanowieniom i warunkom licencji, a RD nie ma do nich praw autorskich, a jedynie posiada licencję z prawami do korzystania, kopiowania i dystrybucji razem ze swoim Oprogramowaniem, w tym łączenia ich z własnym kodem w celu wytworzenia nowych bibliotek i aplikacji. O ile licencje te nie stanowią inaczej, ich treść jest zamieszczana w Rozszerzeniu.

  4. Tytuł i prawo własności intelektualnej do dowolnych treści udostępnianych w jakiejkolwiek formie przez Oprogramowanie, należy do właściciela tych treści. Treść taka może być chroniona prawem autorskim lub innymi przepisami prawa lub postanowieniom i warunkom stron trzecich. Niniejsza Licencja nie przyznaje żadnych praw do tych treści. RD nie gwarantuje dostępności tych ani innych takich treści w przyszłości.

 4. Oprogramowanie stron trzecich.

  1. Oprogramowanie objęte niniejszą licencją zawiera komponenty stron trzecich, które podlegają licencji zgodnie z warunkami określonymi przez te strony.

  2. Niezależnie od innych postanowień, komponenty stron trzecich dostarczane są przez posiadaczy praw autorskich, współautorów i właściwych licencjodawców TAKIMI, JAKIE SĄ, i wyłącza się wszelkie jawne lub domniemane gwarancje, jakości i przydatności do określonego celu. Instytucje ani osoby je wspierające nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za żadne szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne czy wtórne spowodowane działaniem tych komponentów lub wykorzystania informacji i treści z nimi zawartych.

  3. Postanowienia i warunki niniejszej Licencji sprzeczne z licencjami poszczególnych komponentów podmiotów trzecich wykorzystanych w Oprogramowaniu, w stosunku do tych komponentów nie mają zastosowania.

 5. Przeniesienie praw.

  1. Użytkownik nie ma prawa do wypożyczania, dzierżawienia, pożyczania, re-dystrybuowania lub udzielania licencji lub sublicencji na Oprogramowanie.

  2. Użytkownik może dokonać jednorazowego przeniesienia udzielonych niniejszą Licencją praw do Oprogramowania na rzecz innego podmiotu lub osoby („Nowy Użytkownik”), pod warunkiem że podmiot ten lub osoba zaakceptuje wszystkie warunki niniejszej Licencji a Oprogramowanie zostanie przekazane w całości, w szczególności będzie ono dotyczyło również kluczy licencyjnych, kodów aktywacji, wszystkich nośników i dokumentów drukowanych, w tym niniejszej Licencji. Użytkownik nie pozostawi żadnej kopii Oprogramowania lub jego składników. RD zastrzega sobie prawo do uzyskania od Użytkownika i Nowego Użytkownika stosownych potwierdzeń, a w przypadku braku takowych, do natychmiastowego rozwiązania Umowy i cofnięcia udzielonych Licencji. Uruchomienie Oprogramowania przez Nowego Użytkownika może wymagać ponadto ponownej aktywacji Oprogramowania oraz ponownej akceptacji warunków umowy licencyjnej.

 6. Wygaśnięcie Licencji.

  1. Rozwiązanie Umowy jest równoznaczne z wygaśnięciem Licencji, i odwrotnie.

  2. Niniejsza Licencja obowiązuje do jej wygaśnięcia.

  3. Punkty 2,3,7,8,9,12 niniejszej Umowy obowiązują po jej wygaśnieciu.

  4. Użytkownik może rozwiązać Umowę w dowolnym czasie przez zaprzestanie korzystania z Oprogramowania i Usług.

  5. Po wygaśnięciu Licencji, Użytkownik zobowiązany jest do odinstalowania Oprogramowania i usunięcia wszystkich jego kopii z komputerów, stacji roboczych lub serwerów.

  6. Jeżeli Użytkownik nie spełni któregokolwiek z warunków niniejszej Licencji, wszelkie Prawa Użytkownika wynikające z niniejszej Licencji wygasają automatycznie, bez powiadomienia.

 7. Gwarantowane usługi.

  1. Użytkownik ma prawo do zgłaszania błędów oraz sugestii dotyczących Oprogramowania.

  2. RD gwarantuje, że po potwierdzeniu i zaakceptowaniu występowania błędu, w szczególności sprzeczności pomiędzy Dokumentacją Użytkownika a działaniem Oprogramowania, będzie usuwać błędy lub niwelować ich skutki w możliwe najkrótszym czasie i umieszczać poprawki w kolejnych Uaktualnieniach Oprogramowania. RD nie odpowiada za sposób dostarczenia ani samo dostarczenie Uaktualnienia do Użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do przeglądania witryn internetowych RD, w celu weryfikacji, czy odstępne są nowe Uaktualnienia.

  3. Błędy, które wystąpiły na stacjach nie spełniających Wymagań Minimalnych, nie będą rozpatrywane ani uznawane.

  4. RD nie gwarantuje czasu naprawy błędu.

  5. RD gwarantuje, że nowe Uaktualnienia, zawierające poprawę błędów krytycznych i niewielkie usprawnienia będą udostępniane nieodpłatnie w ramach Usług dostarczanych z Oprogramowaniem.

  6. Nowe wersje oprogramowania tzw. Wydania Główne, zawierające większe zmiany w kodzie lub danych, nowe funkcjonalności, poprawę wydajności i ergonomii, poprawę błędów niekrytycznych, zmiany szaty graficznej lub interfejsu użytkownika mogą, ale nie muszą być udostępniane nieodpłatnie w ramach Usług.

  7. Usługi o których mowa powyżej będą dostępne nieodpłatnie przez okres jednego roku od daty zakupu.

  8. RD nie gwarantuje żadnych usług w odniesieniu do wersji testowych i demonstracyjnych Oprogramowania

 8. Ograniczona gwarancja na Oprogramowanie.

  1. Jeżeli Oprogramowanie zostało dostarczone na nośniku stałym („Nośnik Instalacyjny”), nośnik ten zostaje objęty gwarancją 30 dni od daty zakupu, w zakresie uszkodzeń fizycznych oraz możliwości odczytu i uruchomienia programu instalacyjnego. Gwarancja nie obejmuje możliwości uruchomienia nośnika na każdym sprzęcie i w każdym systemie, a jedynie na sprzęcie i systemach kompatybilnych. W ramach niniejszej gwarancji na Nośnik Instalacyjny Użytkownik ma prawo do wymiany nośnika na nowy, pod warunkiem że zwróci się w terminie 30 dni do Sprzedawcy z taką prośbą i zwróci uszkodzony nośnik oraz dostarczy dowód zakupu.

  2. Jeżeli Użytkownik nie będzie usatysfakcjonowany z Oprogramowania, ma prawo do jego zwrotu w terminie do 30 dni od daty zakupu. Użytkownik musi w tym celu zawiadomić RD o tym fakcie wraz z podaniem powodu decyzji. Dodatkowo musi zwrócić wszelkie nabyte Nośniki Instalacyjne tego Oprogramowania, odinstalować Oprogramowanie i dostarczyć je do RD wraz ze wszelkimi dokumentami, kluczami licencyjnymi oraz dowodem zakupu. Zwrot Oprogramowania jest równoważny z rozwiązaniem niniejszej Umowy i wygaśnięciem Licencji. Z tytułu zwrotu Sprzedawca gwarantuje refundację kosztów zakupu Oprogramowania potwierdzonych dowodem zakupu. Sprzedawca nie gwarantuje zwrotu jakichkolwiek innych kosztów związanych z zakupem i eksploatacją Oprogramowania w tym kosztów pośrednich.

  3. Gwarancje na Nośnik Instalacyjny i Satysfakcji będą uznawane wyłącznie po przedstawieniu dowodu zakupu i realizacji płatności.

  4. Gwarancje na Nośnik Instalacyjny i Satysfakcji nie będą uznawane po przekroczeniu 30 dni od daty zakupu.

  5. Gwarancje na Nośnik Instalacyjny nie będzie uznawany, jeżeli uszkodzenie nastąpiło z winy Użytkownika.

  6. Koszty przesyłki i transportu zwracanych nośników i dokumentów od Użytkownika do Sprzedawcy lub RD pokrywa Użytkownik.

  7. Gwarancja na Nośnik Instalacyjny i Satysfakcji nie obowiązuje dla Oprogramowania dostarczonego we wersji testowej lub demonstracyjnej.

 9. Ograniczenie gwarancji.

  1. Użytkownik wyraża zgodę, że w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, użytkuje Oprogramowanie i korzysta z Usług na swoje wyłączne ryzyko.

  2. Oprogramowanie i Dane podlegają niniejszej Umowie w stanie „TAKIM, JAKIE SĄ” („AS-IS”) a REAL DATA S.C., jej właściciele, pracownicy i współpracownicy, partnerzy handlowi , licencjodawcy, nazwani w dalszej części „Dostawcą”, odrzucają wszelkie rękojmie wyrażone wprost jak i domniemane w tym domniemane gwarancje jakości i przydatności do określonego celu oraz nienaruszania praw firm trzecich.

  3. Dostawca nie przyznaje żadnej wyrażonej bezpośrednio ani też wynikającej w sposób pośredni gwarancji na Oprogramowanie i Dane, za wyjątkiem ograniczonej Gwarancji na Nośnik Instalacyjny i Gwarancję Satysfakcji opisane w punkcie I.8.

  4. Dostawca nie gwarantuje, że Oprogramowanie spełnia oczekiwania Użytkownika, oraz że funkcjonalności i dane zawarte w Oprogramowaniu lub Usługi dostarczone z nim spełniają oczekiwania i wymagania Użytkownika. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z Dokumentacją Użytkownika, w tym wymaganiami dotyczącymi instalacji i działania Oprogramowania przed zakupem. O ile RD udostępnia taką możliwość, Użytkownik ma prawo do zapoznania się z wersją demonstracyjną lub testową Oprogramowania.

  5. Dostawca nie gwarantuje, że Oprogramowanie jest zgodne oraz że będzie działać z oprogramowaniem i usługami firm trzecich. Instalacja Oprogramowania może mieć wpływ na działanie i użyteczność oprogramowania i usług firm trzecich. Dostawca nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

 10. Odpowiedzialność za szkody wtórne.

  1. RD ani jej licencjodawcy nie będą w żadnym przypadku odpowiedzialni za żadne szkody spowodowane przez użycie Oprogramowania, w szczególności nie będą odpowiadać za utratę zysków, przerwę w działalności gospodarczej, utratę informacji i inne starty finansowe, nawet jeżeli zostaną o możliwości wystąpienia takich szkód powiadomieni.

  2. Użytkownik musi podjąć odpowiednie środki, w celu zabezpieczenia się przed szkodami, w szczególności odpowiada za wykonanie i zabezpieczenie wszelkich kopii danych, informacji, dokumentów jak i oprogramowania znajdującego się na komputerach i stacjach roboczych, powinien również zaopatrzyć się w odpowiednie zabezpieczenia przeciwko wirusom, koniom trojańskim i innym zagrożeniom związanym z użytkowaniem komputerów, sieci komputerowej i oprogramowaniem.

 11. Ochrona prywatności.

  1. RD nie gromadzi danych prywatnych Użytkowników w tym danych osobowych.

  2. RD może posiadać dane Użytkowników w związku i w zakresie niezbędnym do wystawienia poprawnego rachunku lub Faktury VAT lub w ramach prowadzonej z Użytkownikiem korespondencji.

  3. RD zastrzega sobie prawo do gromadzenia informacji technicznych, niezbędnych do identyfikacji Oprogramowania, ilości zainstalowanych kopii oraz poprawy wykrytych błędów.

 12. Kontrola Eksportu.

  1. W części krajów mogą obowiązywać przepisy ograniczające eksport i import niektórych technologii, w szczególności technologii podwójnego zastosowania, w tym kryptograficznych. Oprogramowanie może korzystać z tych technologii, jednak o ile Rozszerzenie nie mówi inaczej, nie wprowadza żadnych nowych autorskich funkcji podwójnego zastosowania. W szczególności Oprogramowanie może wykorzystywać mechanizmy dostępne w systemie operacyjnym komputera Użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest do posiadania wszelkich niezbędnych licencji i zezwoleń na posiadanie i korzystanie z ograniczanych prawem technologii, w szczególności posiadać ważną licencję na system operacyjny.

  2. RD nie odpowiada w żadnym zakresie za naruszenie ograniczeń eksportu lub importu technologii do/z krajów objętych tymi ograniczeniami.

  3. Użytkownik nie może korzystać z Oprogramowania, eksportować, reeksportować Oprogramowania do jakiegokolwiek kraju objętego embargiem przez prawo Polskie, zakazem obrotu ustanowionym przez Unię Europejską, Specially Designated Nationals Departamentu Skarbu USA, U.S. Department of Commerce Denied Person’s List , Entity List oraz przepisy właściwe dla miejsca Użytkownika i miejsca użytkowania Oprogramowania..

  4. Użytkownik zobowiązuje się, że nie użyje w sposób bezpośredni lub pośredni Oprogramowania do żadnego z celów zabronionych przez prawo Polskie oraz prawo odpowiednie do miejsca Użytkownika lub miejsca użytkowania Oprogramowania.

  5. Użytkownik, jeżeli ma wątpliwości co do możliwości legalnego wykorzystywania technologii dostarczonych z Oprogramowaniem, w tym oprogramowania firm trzecich lub wykorzystywania dostarczonych technologii w innym oprogramowaniu, współpracującym lub niezbędnym do działania Oprogramowania, powinien we własnym zakresie skontaktować się z właściwymi instytucjami w celu uzyskania dodatkowych informacji.

  6. Naruszenie przepisów dotyczących exportu i importu, o których mowa powyżej skutkuje natychmiastowym wygaśnięciem Licencji na Oprogramowanie i rozwiązaniem Umowy w trybie natychmiastowym, bez konieczności powiadomienia Użytkownika.

 13. Zakończenie i Zmiany Oprogramowania.

  1. RD zastrzega sobie prawo zakończenia Oprogramowania w dowolnym czasie, bez powiadomienia Użytkownika. Po Zakończeniu Oprogramowania, wszelkie udzielone Użytkownikowi gwarancje, wynikające z tej Umowy jak również z innych umów czy przepisów prawa przestają mieć zastosowanie. W mocy pozostają wszelkie ograniczenia i zapisy o własności, w tym własności intelektualnej.

  2. RD zastrzega sobie prawo do Zmiany Oprogramowania lub Usług lub zmiany Umowy w dowolnym czasie, bez powiadomienia Użytkownika. Dalsze korzystanie z Oprogramowania lub/i Usług przez Użytkownika oznacza akceptację tych Zmian. Użytkownik zobowiązany jest do okresowego przeglądania witryn internetowych RD w celu sprawdzenia, czy warunki nie uległy zmianie.

 14. Prawo Właściwe i Postanowienia dodatkowe.

  1. Umowa oraz stosunki pomiędzy RD a Użytkownikiem podlegają Prawu Polskiemu. Jakiekolwiek spory będą rozstrzygane przez instytucje właściwe dla prawa Polskiego i siedziby RD.

  2. Niniejsza Umowa zastępuje wszystkie poprzednie Umowy Licencyjne na niniejsze Oprogramowanie i może zostać zastąpiona w przyszłości nowymi umowami.

  3. Obowiązującą wersją Umowy jest treść w języku polskim. Jakiekolwiek inne wersje językowe Licencji i Umów stanowią wyłącznie opcjonalną pomoc dla Użytkownika i nie mogą, a Użytkownik zgadza się, że nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń wynikających z Umowy lub obowiązującego prawa.

  4. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostało uznane za nieważne, pozostałe postanowienia i zapisy pozostają w mocy i będą obowiązywać.

  5. RD może przenieść swoje prawa i obowiązki na inne podmioty bez powiadomienia Użytkownika. 1. ROZSZERZENIE.


  Niniejsze Rozszerzenie stanowi integralną część Umowy. Rozszerzenie to dotyczy wersji STANDARD oprogramowania „Diving Assistant”.

 1. Zastrzeżenie dotyczące Bezpieczeństwa Nurkowania.

  1. Używanie niniejszego Oprogramowania nie gwarantuje, że podczas lub po nurkowaniu nie wystąpią objawy DCS lub inne urazy. Każdy nurek ma inne limity związane z fizjologią, stanem zdrowia i ogólnymi możliwościami. Aplikacja została stworzona w celu asystowania podczas planowania nurkowania, oraz w celach dydaktycznych, co podnosi ogólnie rozumiane bezpieczeństwo nurkowania. Aplikacja nie zastępuje tabel dekompresyjnych ani szkolenia – jest uzupełnieniem zdobytej wiedzy i umiejętności. Zalecamy również, aby plany weryfikować z alternatywnymi źródłami, np. z komputerem nurkowym.

  2. RD i Dostawcy nie odpowiadają w żadnym zakresie za wystąpienie wypadków nurkowych i ich skutki.

  3. Nurkowanie jest możliwe wyłącznie po odbyciu specjalistycznego szkolenia przez jedną z uznanych organizacji nurkowych, takich jak CMAS, PADI, SSI i innych. Niniejsze Oprogramowanie w żadnym stopniu nie zwalnia z odbycia takiego szkolenia. Jeżeli wyniki działania Oprogramowania lub inne przekazywane przy pomocy Oprogramowania treści są sprzeczne z wiedzą, materiałami i dobrymi praktykami zdobytymi podczas szkoleń, nadrzędne są zalecenia organizacji nurkowych i przepisy dotyczące nurkowania właściwe dla miejsca zamieszkania lub/i pobytu Użytkownika. W razie wątpliwości Użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednią organizacją nurkową lub szkoleniową lub/i instruktorem nurkowania.

 2. Rozszerzenie warunków korzystania z Oprogramowania.

  1. Użytkownicy będący konsumentami, nie będący podmiotami gospodarczymi mogą korzystać z Oprogramowania na maksymalnie dwóch komputerach lub stacjach roboczych, pod warunkiem, że wszystkie one należą do Użytkownika. Niniejsze rozszerzenie oznacza, że Użytkownik spełniający opisane kryteria może zainstalować Oprogramowanie na dwóch komputerach i posiadać dodatkowo jedną kopię bezpieczeństwa.

  2. Powyższe rozszerzenie (II.2.a) nie ma zastosowania w przypadku Użytkowników instytucjonalnych, firm, podmiotów gospodarczych lub jakiegokolwiek zastosowania komercyjnego, za wyjątkiem sytuacji opisanej w podpunktach II.2.c i II.2.d.

  3. Użytkownicy, którzy są instruktorami lub/i wykładowcami zrzeszonymi w jednej z wymienionych w punkcie II.2.d organizacji nurkowych („Instruktorzy”) mogą wykorzystywać Oprogramowanie podczas prowadzonych przez siebie szkoleń dla nurków rekreacyjnych. RD nie odpowiada w żadnym zakresie za zgodność Oprogramowania z programem szkoleniowym i zaleceniami organizacji nurkowych. Instruktorzy biorą pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania Oprogramowania podczas szkoleń. Rozszerzenie w żadnym zakresie nie uprawnia Instruktorów, do przekazywania Oprogramowania osobom trzecim, poza udostępnieniem Oprogramowania podczas ćwiczeń na salach wykładowych. Rozszerzenie nie uprawniania do posiadania na stałe większej ilości kopii Oprogramowania. Niniejsze Rozszerzenie uprawnia Instruktora do zainstalowania Oprogramowania wyłącznie na czas danego szkolenia na maksymalnie sześciu dodatkowych komputerach. Po zakończeniu szkolenia dodatkowe kopie należy odinstalować bez zbędnej zwłoki. Ponadto, wykorzystanie Oprogramowania w szkoleniach nie może wiązać się z obciążaniem osób trzecich dodatkowymi kosztami, opłatami czy sprzedażą usług zależną od Oprogramowania. W celu aktywacji Oprogramowania na dodatkowych komputerach może istnieć konieczność kontaktu z RD.

  4. RD ogranicza stosowanie punktu II.2.c do następujących, ogólnie uznanych organizacji: CMAS (Confederation Mondiale des Activites Subaquatiques), PADI (Professional Association of Diving Instructors), SDI (Scuba Diving International), NAUI (National Association of Underwater Instructors), SSI (Scuba Schools International), BSAC (British Sub-Aqua Club), IANTD (International Association of Nitrox and Technical Divers ), IDAN (International Divers Alert Network) wraz ze swoimi regionalnymi organizacjami. Inne organizacje prowadzące szkolenia nurkowania rekreacyjnego mogą zwrócić się do RD z prośbą o rozszerzenie listy organizacji lub uzyskanie indywidualnego pozwolenia na wykorzystanie Oprogramowania w trakcie szkolenia. RD może ale nie musi rozszerzyć listę organizacji.

  5. Niniejsze Rozszerzenie nie ma zastosowania w przypadku szkoleń nurkowania technicznego.

 3. Licencje firm trzecich.

  1. Licencja #ziplib SharpZipLib (NzipLib)

  Tekst oryginalny licencji (http://www.icsharpcode.net/OpenSource/SharpZipLib/):

  The library is released under the GPL with the following exception:

  Linking this library statically or dynamically with other modules is making a combined work based on this library. Thus, the terms and conditions of the GNU General Public License cover the whole combination.

  As a special exception, the copyright holders of this library give you permission to link this library with independent modules to produce an executable, regardless of the license terms of these independent modules, and to copy and distribute the resulting executable under terms of your choice, provided that you also meet, for each linked independent module, the terms and conditions of the license of that module. An independent module is a module which is not derived from or based on this library. If you modify this library, you may extend this exception to your version of the library, but you are not obligated to do so. If you do not wish to do so, delete this exception statement from your version.

  Note The exception is changed to reflect the latest GNU Classpath exception. Older versions of #ziplib did have another exception, but the new one is clearer and it doesn't break compatibility with the old one.

  Bottom line In plain English this means you can use this library in commercial closed-source applications.

  Tłumaczenie na język Polski (obowiązuje wersja oryginalna):

  Niniejsza biblioteka została wydana pod licencją GPL z następującym wyjątkiem:

  Statyczne i dynamiczne linkowanie niniejszej biblioteki z innymi modułami jest równoznaczne z tworzeniem dzieła połączonego na jej podstawie. Tak więc warunki licencji GNU General Public License obejmują cały nowy zestaw.

  Jako specjalny wyjątek właścicieli praw autorskich tej biblioteki, dają oni prawo do linkowania tej biblioteki z niezależnymi modułami oraz wytwarzania kodu wykonywalnego, niezależnie od warunków licencyjnych tych niezależnych modułów, oraz do kopiowania i dystrybucji kodu wykonywalnego na warunkach wybranych przez autora, pod warunkiem, że dla każdego niezależnego łączonego modułu będą one spełniać postanowienia i warunki licencji tych modułów. Jako niezależny moduł rozumie się moduł, który nie pochodzi (nie jest dziedziczony) i/lub nie powstał na bazie niniejszej biblioteki. Jeżeli zmodyfikujesz niniejszą bibliotekę, możesz rozszerzyć ten wyjątek na twoją wersję, ale nie jesteś do tego zobligowany. Jeżeli chcesz, możesz ten wyjątek usunąć z twojej wersji biblioteki.

  Uwaga: Treść wyjątku została zmodyfikowana aby odzwierciedlić najnowszy tekst GNU Classpath exception (http://www.gnu.org/software/classpath/classpath.html). Starsze wersje biblioteki zawierają inny wyjątek, jednak nowy jest bardziej jasny i równocześnie kompatybilny z wersją poprzednią.

  Dolna część tekstu oznacza, że można korzystać z biblioteki w komercyjnych aplikacjach z zamkniętym kodem źródłowym. 1. Wymagania minimalne.


 1. Wymagania na system operacyjny.

  1. Oprogramowanie zostało wytworzone z myślą o pracy na systemach operacyjnych Windows XP SP3 oraz Windows 7 SP 1, Windows 8. Oprogramowanie nie nie było w pełni testowane na komputerach z zainstalowanym systemem Windows Vista, jednak nie stwierdzono do tej pory żadnych problemów z pracą Oprogramowania pod tym systemem operacyjnym.

  2. Składnikiem systemu operacyjnego Microsoft Windows jest platforma .Net. Oprogramowanie wymaga zainstalowanej wersji 4 .

  3. Oprogramowanie jest 32-bitowe. Oprogramowanie może jednak pracować pod kontrolą systemu Microsoft Windows 7 64-bit.

 2. Wymagania sprzętowe.

  1. Komputer na którym jest instalowane i uruchamiane Oprogramowanie musi spełniać następujące wymagania minimalne:

   1. procesor Intel Pentium II, AMD Athlon 64 lub lepszy,

   2. 1GB pamięci RAM,

   3. karta graficzna o rozdzielczości minimalnej 1024x768 lub 1280x720, 16 tys. kolorów,

   4. karta sieciowa z podłączeniem do publicznej sieci Internet.

 3. Zalecana konfiguracja.

  1. Przeprowadzone testy Oprogramowanie wykazały, iż osiąga ono swoje optymalne parametry wydajnościowe i jakościowe dla konfiguracji:

   1. Komputer wyposażony w procesor Intel i5 2GHz, 4GB pamięci RAM, grafika o rozdzielczości 1920x1080 kolor 32bit,

   2. System operacyjny Windows 7 Home.